آردواز دولبه

شیروانی(آردواز): سقف شیروانی یا آردواز با ورقه های پرچین چتری،مناسب در جهت محافظت از انواع نما های ساختمان می باشد. آردواز سپری در برابر نفوذ آب ناشی از باران و برف به نما ساختمان می شود. بارش برف و باران می تواند رگه هایی از کثیفی را در نما ساختمان ایجاد کند.با وجود چنین مسئله ای،نما تیره می گردد و زیبایی خود را از دست می دهد. استفاده از شیروانی به عنوان پوشش ضد آب،باعث دوام زیبایی ساختمان...